1

XVI Sesja Rady Powiatu

29 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XVI Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Uchwała Nr Pł.341.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,

  2. Uchwała Nr Pł.342.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wydanej opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

  3. Pismo Pana Waldemara Olejniczaka skierowane do Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie zrzeczenia się mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu w związku z objęciem mandatu posła na Sejm RP.

  4. Odpowiedź na interpelację radnego Pana Mariusz Turalskiego złożoną na XV sesji Rady Powiatu w Sierpcu dnia 7 grudnia 2015 roku.

  5. Postanowienie Nr 277/2015 Komisarz Wyborczego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Waldemara Olejniczaka.

  6. Pozytywna opinia Komisji Budżetu i i Promocji Powiatu po odbytym posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015, po uwzględnieniu opinii wyrażonych przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisję Spraw Społecznych oraz Komisję Rewizyjną w sprawie:

    a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034,

    b) Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2015 rok

2. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.

3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji.

4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.

5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

6.  w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

7. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.

8. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

9. uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

10. uchwały w sprawie upoważnienia w 2016r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

Radni podjęli również Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Marjoss” Przedsiębiorstwo Prywatne Maria Długokęcka, Józef Długokęcki Spółka Jawna w Sierpcu.