1

Wizytacja Radnych Powiatu w ZS nr 1 i ZS nr 2 w Sierpcu

W piątek, 30 października 2015 roku, Radni Powiatowi w towarzystwie odpowiedzialnego za oświatę w powiecie Wicestarosty Juliusza Gorzkosia oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusławy Lewandowskiej wizytowali: Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu oraz Zespół szkół nr 2 w Sierpcu. Radni mieli możliwość obejrzenia wyposażenia szkolnych klas w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione ze środków unijnych pozyskanych przez Powiat Sierpecki.

NOWE PRACOWNIE MECHANIKA

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie sierpeckiego Zespołu Szkół nr 1 uczestniczyli w licznych dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Były one realizowane w ramach projektów unijnych: „CAD/CAM/CNC – gwarancją sukcesu zawodowego”, „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” oraz „Szkoły nowych możliwości”. Stanowiły formę wsparcia dydaktycznego, edukacyjnego szczególnie dla uczniów klas technikum, którzy dzięki nim mogli poszerzać zawodową wiedzę. Przyczyniły się również znacząco do wzbogacenia bazy szkoły – wyposażenia pracowni w nowoczesny techniczny sprzęt.
W ramach projektu „Szkoła nowych możliwości” szkoła otrzymała wyposażenie pracowni biologiczno-chemicznej. Odbywają się w niej zajęcia praktyczne, laboratoryjne w zakresie oceny komponentów środowiska skierowane głównie do uczniów technikum ochrony środowiska. Wyposażenie pracowni stanowią stanowiska laboratoryjne przeznaczone dla 10 uczniów, szafy laboratoryjne na kwasy i zasady, odczynniki chemiczne oraz przygotowane roztwory, stół wagowy, dygestorium, szkło laboratoryjne, przyrządy do analiz chemicznych i aparatura pomiarowo-kontrolna. Uczniowie mają również do dyspozycji zestawy do badania stanu powietrza, wody, gleby i hałasu. Nowoczesne, w pełni wyposażone laboratorium szkolne umożliwia właściwe przygotowanie młodzieży z technikum ochrony środowiska do egzaminów z kwalifikacji oraz ich przeprowadzenie
W ramach projektu „CAD/CAM/CNC – gwarancją sukcesu zawodowego” została doposażona pracownia budowlana. Powstało jedenaście stanowisk komputerowych przeznaczonych dla uczniów, z zainstalowanym na nich oprogramowaniem Auto CAD i Norma PRO. Program Auto CAD przeznaczony jest do komputerowego wspomagania projektowania w budownictwie i ochronie środowiska. Natomiast Norma PRO to program wykorzystywany przez uczniów technikum budowlanego do nauki sporządzania dokumentacji kosztorysowej, a tym samym właściwego przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Umiejętność obsługi oprogramowania do sporządzania dokumentacji kosztorysowej i projektowej podnosi kwalifikacje zawodowe naszych absolwentów wkraczających na rynek pracy. Poza tym pracownia została wyposażona w urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero, drukarka) oraz wizualizer, który pozwala uatrakcyjnić i usprawnić prowadzenie zajęć. W ramach projektu zakupiono również 10 kompletów podręczników do nauki zawodu technik budownictwa.
Ostatni z projektów – „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” zaowocował wyposażeniem kolejnej pracowni w podręczniki oraz nowoczesny sprzęt do nauki zawodowych przedmiotów technicznych w branży mechanicznej. Zakupiony został sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia obróbkowe, narzędzia demontażowo-montażowe oraz przyrządy traserskie niezbędne do osiągania efektów kształcenia w ramach mechanicznych przedmiotów teoretycznych i praktycznych. Poza tym zostało zainstalowanych 11 stanowisk komputerowych, zakupiono drukarkę, ekran, rzutnik, tablicę multimedialną. Na komputerach został zainstalowany pakiet programów biurowych: AUTO CAD, EDGE CAM. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia na bieżąco wykonywanie ćwiczeń w trakcie zajęć, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką. Dzięki tej pracowni młodzież jest dobrze przygotowana do zdawania egzaminów z kwalifikacji M44, M43 i M42.

Zespół Szkól nr 1 w Sierpcu