W dniu 15 lutego (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się V sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr III.2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku,

  2) Nr IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego.

 7. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Mazowieckiego.

 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sierpeckiego w 2018 roku.

 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.

 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2018roku.

 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.

 12. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.

 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017

 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019r.

 17. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej – Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu.

 18. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.

 19. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego – Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz określenia jej składu osobowego.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2019 rok.

 25. Wnioski i oświadczenia radnych.

 26. Sprawy różne.

 27. Zamknięcie obrad.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Juliusz Gorzkoś

image_pdfimage_print