Dziś (28.12.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Juliusz Gorzkoś witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku.
2. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.
3. w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
6. uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
7. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
8. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
9. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Podjęto Oświadczenie w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego – z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

Radni powołali także przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego. Zostali nimi: Zbigniew Kopczyński oraz Kamil Różański. Dokonano wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Został nim starosta sierpecki Mariusz Turalski.

Wybrano również dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu którzy będą powołani jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe. Zostali nimi: wicestarosta Jarosław Ocicki oraz Andrzej Cześnik.

 

image_pdfimage_print