Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej


Państwowa służba hydrogeologiczna wprowadza stan zagrożenia hydrogeologicznego w związku z prognozowanym wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej w sierpniu 2019 r.

Ostrzeżenie PSH nr 1 2019
Spotkanie z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem


Na zaproszenie Wicewojewody Mazowieckiego Pana Artura Standowicza Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Ustawy na temat ,,Funduszy rozwoju przewozów autobusowych’’. W spotkaniu wzięli także udział: Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zainteresowani tematem Starostowie. Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz przedstawił harmonogram działań pozwalających na uruchomienie od 1 września 2019 r. przewozów o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków z ,,Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej’’. 

Wicewojewoda Mazowiecki wspomniał, iż 17 czerwca 2019 r. została ogłoszona w ,,Dzienniku Ustaw’’ ustawa na ten temat. Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz wyjaśnił, że organizatorzy przewozów autobusowych mogą rozpocząć już planowanie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej i zbierać dane niezbędne do złożenia wniosku o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą. – ,,Już teraz razem z Wicestarostą Sierpeckim Jarosławem Ocickim i Zarządem Powiatu myślimy poważnie o uruchomieniu od 1 września 2019 r. przewozów o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków z ,,Funduszu rozwoju przewozów autobusowych’’. Oczywiście piorytetem w naszych działaniach jest zapewnienie młodzieży szkolnej z terenu powiatu sierpeckiego oraz ościennych powiatów bezpiecznego i komfortowego dotarcia do naszych powiatowych placówek oświatowych. Chcemy, by z nowych linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej mogli także korzystać pozostali mieszkańcy powiatu sierpeckiego i nie tylko’’- podsumował Starosta Sierpecki Mariusz Turalski.
Spotkanie z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim


Na zaproszenie Wicewojewody Mazowieckiego Pana Sylwestra Dąbrowskiego w gmachu Urzędu Wojewódzkiego doszło do spotkania ze Starostami Powiatu Sierpeckiego. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki przedstawili Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu najważniejsze, aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sierpcu w obszarach – pomocy społecznej, rynku pracy i bezrobocia, inwestycji drogowych oraz służby zdrowia. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił plany rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz zainteresowanie (na ten cel) środkami finansowymi z ,,Funduszu Wojewody Mazowieckiego’’. Starosta Sierpecki poruszył również kwestię finansowania ,,Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia’’ i ewentualnego wsparcia środkami z Funduszu Pracy. Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki poruszył wątek problemu służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tematów badań diagnostycznych pacjentów i potrzeby zakupu tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Sierpcu. Wicestarosta Sierpecki podziękował Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu za dofinansowanie w kwocie 1 298 614,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3772 ul. Świętokrzyska w Sierpcu, na którą to inwestycję mieszkańcy Sierpca i powiatu czekali bardzo długo. ,,Bardzo dziękujemy Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu za to, że znalazł czas i przyjął naszą delegację. Jesteśmy wdzięczni za wielkie zainteresowanie Pana Wicewojewody Mazowieckiego problemami powiatu sierpeckiego’’ – podsumował Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki.
Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu celowego ,,Aktywny samorząd''.


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIERPCU PRZYPOMINA, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W  RAMACH PROGRAMU CELOWEGO „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Do 31 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia, dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu oraz dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu);
 • uzyskania prawa jazdy dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  z dysfunkcją narządu ruchu oraz dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk oraz dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • utrzymania sprawności technicznej sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Do 10 października  2019 r. można składać wnioski adresowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl lub http://www.pcprsierpc.bip.org.pl

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktowania się: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a pok. 4, tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

Program finansowany ze środków PFRON
VII Zjazd Rodzin i Przyjaciół Domu w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie


W sobotę 6 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie odbył się coroczny Zjazd Rodzin i Przyjaciół Domu pod hasłem „Hej rodzinka jest OK”. Uroczystość ta wpisała się już na stałe w kalendarz ważnych świąt Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Mieszkańcy i ich rodziny, pracownicy, przyjaciele i darczyńcy Domu są w tym szczególnym dniu wszyscy razem.

Tegoroczny Zjazd rozpoczęła msza święta sprawowana przez kapelan Domu Ks. Kanonika Mariana Orzechowskiego w intencji mieszkańców, ich rodzin oraz pracowników Domu. Po mszy nastąpiło oficjalne otwarcie i przywitanie wszystkich przybyłych gości przez Dyrektor Domu Marię Grażynę Topolewską. Na uroczystość przybyli goście: przedstawiciele Powiatu Sierpeckiego w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Korpolińska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Twardowski, Starosta Mariusz Turalski i Wicestarosta Jarosław Ocicki, Gminę Szczutowo reprezentował Wójt Andrzej Twardowski. W uroczystości udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski.

Na uroczystość przybyli również: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu – Alina Olszewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie – Alicja Majerska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie – Agnieszka Leśniewska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa” – Ewa Kopcińska , Prezes Stowarzyszenia „Razem” – Angelika Obczyńska, Dzielnicowy Posterunku Policji w Rościszewie – Marcin Mendowski, Przewodnicząca G.Z.E.R. i I. w Szczutowie – Czesława Urbańska, przedstawiciele lokalnej prasy „Ekstra Sierpc” – Anna Matuszewska i Jakub Grodzicki

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć występów artystycznych w wykonaniu mieszkańców naszego Domu. Na scenie zaprezentowała się grupa teatralna „Błękitna Bajka” , która przedstawiła bajkę „Łakomczuszek” oraz Pan Józef , która zaśpiewał piosenki biesiadne. Gościnnie wystąpił Chór Stowarzyszenia „Iwa” działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie oraz członkowie Gminnego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ze Szczutowa.

Goście mieli okazję obejrzeć wystawę prac plastycznych, wykonanych przez mieszkańców Domu. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli skosztować pysznego bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbaski, kaszanki oraz poczęstować się domowym ciastem. Następnie uczestnicy Zjazdu ruszyli do wspólnej zabawy. Oprawę muzyczna zapewnił Pan Zbyszek Nowakowski, który od lat współpracuje z naszym Domem.

Dyrektor Domu podziękowała rodzinom mieszkańców za przyjęcie zaproszenia oraz podziękowała pracownikom za zaangażowanie i włożony trud w przygotowanie Zjazdu.

Dyrektor Domu serdeczne podziękowała sponsorom: Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z.o.o w Sierpcu, Ksiądzu kanonik Marianowi Orzechowskiemu, Pani Annie Komorowskiej właścicielce Sklepu Spożywczo-przemysłowego w Szczutowie Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczego w Mochowie, Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu Jaszewscy w Lipnie. Podziękowania zostały również skierowane do Gminy Skrwilno, Nadleśnictwa w Skrwilnie i Gminy Szczutowo za użyczenie namiotu, stołów i ławek.

Goście dopisali, pogoda dopisała, humory również, co widać na zdjęciach poniżej.
Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 37772 ul. Świętokrzyska w Sierpcu


Udało się! Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 37772 ul. Świętokrzyska w Sierpcu. Na tę inwestycję mieszkańcy Sierpca i powiatu czekali bardzo długo. Środki na remont tej drogi pochodzą w 50 % ze wsparcia finansowego Wojewody Mazowieckiego , tj. 1 239 225 zł, w 25 % z Powiatu Sierpeckiego, tj. 619 612,50 zł oraz w 25 % z Gminy Miasta Sierpc, tj. 619 612,50 zł.