Starosta Sierpecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie zorganizowania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach naboru przewiduje się organizację 191 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych do 29 roku życia nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, w proporcjach określonych w projekcie, w terminach:
– 01.02.2019r. – 31.07.2019r.,
– 01.03.2019r. – 31.08.2019r.

Staże zorganizowane będą zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. z 2018r, poz. 1265 z późń zm./, rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz. U. Nr 142, poz. 1160/ oraz informacji o naborze.
Staż może zostać zorganizowany u pracodawcy, który:
– wywiązał się z umów zawartych ze Starostą Sierpeckim, dotyczących aktywizacji bezrobotnych,
– zadeklaruje po zakończeniu stażu zatrudnienie bezrobotnego na nieprzerwany okres minimum 3 miesięcy.
Staż przeznaczony jest dla bezrobotnych, dla których ustalono I lub II profil pomocy, którzy:
– nie są w najbliższym stosunku pokrewieństwa (rodzic – dziecko, dziecko – rodzic, rodzeństwo) oraz nie pozostają w związku małżeńskim z organizatorem stażu,
– nie zamieszkują pod tym samym adresem co organizator stażu lub w miejscu prowadzenia przez niego działalności.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 15) od 03.01.2019r. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację tej formy.

Aktualny wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami jest do pobrania w siedzibie Urzędu (pokój nr 12) lub na stronie internetowej Urzędu (www.sierpc.praca.gov.pl).

UWAGA!
Osoby do 25 roku życia nie mogą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Sierpcu jako bezrobotne dłużej niż 4 miesiące – zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

http://sierpc.praca.gov.pl/-/8465331-ogloszenie-nabor-wnios…

image_pdfimage_print