Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa


Znowelizowana w dniu 15 czerwca 2018r. ustawa o nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na starostę od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.

Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia,  że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Starosta tworząc listę nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego musi wskazać w niej centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące  w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Sierpeckiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy.

 

http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2800
Warsztaty „Start do kariery”


20 grudnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbyły się warsztaty z cyklu „Start do kariery” organizowane przez firmę Gumtree.

Mają one na celu przygotowanie młodzieży do podjęcia pracy w przyszłości. Zajęcia poprowadził trener tej firmy – Marcin Buczyński, absolwent LO i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie klasy I a i II a.

Spotkanie przybliżyło licealistom pojęcie przedsiębiorczości, a także uzmysłowiło im, jak istotne w życiu jest posiadanie tej cechy. Warsztaty poszerzyły umiejętności uczestników w zakresie poprawnego przygotowania CV oraz efektywnej autoprezentacji, zwłaszcza podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszył się element programu, dzięki któremu mogli poprzez symulacje spróbować swoich sił w roli aplikantów.

Lekcja ta z pewnością na długo zapadnie w pamięci młodzieży oraz zaowocuje w przyszłości sukcesami zawodowymi.

LO Sierpc
IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu


Dziś (28.12.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Juliusz Gorzkoś witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad.

Podjęto uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2018 roku.
2. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2019-2023.
3. w sprawie upoważnienia w 2019 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
6. uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
7. uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
8. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
9. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

Podjęto Oświadczenie w sprawie zmniejszenia o 39 liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność leczniczą – Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego – z liczby 173 łóżek do 134 łóżek.

Radni powołali także przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego. Zostali nimi: Zbigniew Kopczyński oraz Kamil Różański. Dokonano wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. Został nim starosta sierpecki Mariusz Turalski.

Wybrano również dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu którzy będą powołani jako przedstawiciele Zarządu Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji Konkursowej mającej na celu rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe. Zostali nimi: wicestarosta Jarosław Ocicki oraz Andrzej Cześnik.

 
IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu


Zapraszamy na transmisję na żywo prosto z sali obrad Starostwa Powiatowego w Sierpcu, gdzie już o 09:00 rozpocznie się IV sesja Rady Powiatu w Sierpcu. 🎥🎥

https://www.youtube.com/watch?v=Rrne6UjGv5Q
Kolędowanie z Zatorzem


Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze” znane jest z wielu ciekawych, społecznych inicjatyw.

W czwartek 27 grudnia zaprosili mieszkańców miasta Sierpc i powiatu sierpeckiego do sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu na wspólne kolędowanie. Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość był starosta sierpecki Mariusz Turalski.

fot. Ekstra Sierpc wiadomości lokalne
Spotkanie wigilijne OSP Zawidz


W sobotni wieczór 22 grudnia roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu odbyło się tegoroczne spotkanie opłatkowe strażaków z terenu gminy Zawidz.W spotkaniu uczestniczyli m.in. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego Kamil Różański a także Paweł Sekulski z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Sierpcu.  Spotkanie wigilijne jest dobrym momentem na złożenie sobie życzeń, podzielenie się opłatkiem, ale także do rozmowy w świątecznej atmosferze i dokonania krótkiego podsumowania roku.