SIERPECCY NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU


Stowarzyszenie Kre@ktywni w okresie od 01.09.2017r. do 28.02.2018r. Realizowało projekt pn.: „SIERPECCY NIEPEŁNOSPRAWNI – SPRAWNI Z FUNDACJĄ PZU”.

Projekt jest współfinansowany z dotacji pozyskanej w konkursie Fundacji PZU. W dniu 23.02.2018r. odbył się ostatni już występ artystyczny naszych uczestników. Tematem przewodnim była „PRZYJAŹŃ”.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

  • Pan WOJCIECH RYCHTER- WICESTAROSTA SIERPECKI

  • Pani Agnieszka Gorczyca – Dyrektor PCPR w Sierpcu

  • Pani Alina Olszewska – Dyrektor MOPS w Sierpcu

  • Pani Joanna Spłocharska oraz podopieczni DZIENNEGO DOMU POMOCY

Celem projektu było zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin.

Działania zrealizowane w projekcie:

  • Zajęcia integracyjno – aktywizacyjne, warsztaty plastyczno – techniczne; występy artystyczne uczestników projektu – 100 godzin;

  • Zajęcia z rehabilitantem/fizjoterapeutą – 130 godzin;

  • Wyjścia kulturalne do kina dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów – 5 seansów

Uczestnicy mieli zapewniony 1 ciepły posiłek w trakcie zajęć grupowych trwających minimum 4h, wsparcie trenerów, materiały do zajęć. Zainteresowanie projektem było duże. Frekwencja na zajęciach bardzo wysoka bo 95%. Gratulujemy wytrwałości, chęci współpracy. Uczestnicy na pożegnanie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz teczki terapii zajęciowej z pracami do wykonania na 10 kolejnych miesięcy. Do końca każdego miesiąca można przesyłać prace – będziemy je publikować na stronie stowarzyszenia i losować nagrody.

Dziękujemy Pani Dyrektor Alinie Olszewskiej i członkom RODZINNEGO KLUBU ABSTYNENTA „PRZYSTAŃ” za udostępnienie sali i zaplecza do zajęć. Dziękujemy gminom wiejskim Powiatu Sierpeckiego za wsparcie swoich mieszkańców w formie zapewnienia lub dofinansowania dojazdów na zajęcia. Wszystkim zaangażowanym: osobom, firmom i instytucjom, za okazaną pomoc i życzliwość serdecznie dziękujemy.
Konkurs historyczny „Drogi do niepodległości”


W dniu 21.02.2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbył się konkurs historyczny pt.: „Drogi do niepodległości 1795-1918”.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Sierpecki, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, Wydawnictwo Adam Marszałek. Celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów, a także upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W konkursie wzięło udział 62 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego. Uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania testowe dotyczące przede wszystkim powstań narodowych oraz innych form walki o niepodległość np.: praca organiczna, dyplomatyczna, dywersyjna.

Po zakończeniu testu, uczestnicy konkursu i ich opiekunowie wysłuchali prelekcji pana Michała Webera – dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc dotyczącej historii miasta w okresie I wojny światowej.

Na zakończenie zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Sierpeckiego – pana Jana Laskowskiego. I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych otrzymał Michał Olszewski z Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – Cezary Drozd z Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego.

W wydarzeniu wzięli udział: Starosta Sierpecki – pan Jan Laskowski, dyrektor LO – pani Ewa Jancewicz i przedstawiciele lokalnych mediów.

Organizatorami konkursu byli panowie: Klaudiusz Kaczyński i Grzegorz Radomski.

LO Sierpc
Konkurs - „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’


Już po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – UPADKOM ZAPOBIEGAMY’’.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w dwóch etapach: PT KRUS i wojewódzkim.

Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,
o dowolnej technice,
na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.

Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu,
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu
i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w Konkursie istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorem ds. prewencji KRUS celem omówienia zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych i przygotowania dzieci do udziału
w Konkursie.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS za pośrednictwem szkół upływa z dniem 6 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Sierpcu (tel. 24/ 275-88-18, e-mail: cezary.rudowski@krus.gov.pl ).

PT KRUS SIERPC

Regulamin Konkursu
XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


22 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLIX  Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad XLIX Sesji Rady Powiatu dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając radnych, po czym stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Głównym celem posiedzenia były sprawy związane z budżetem powiatu oraz powołaniem Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

Skład Komisji Konkursowej przedstawia się następująco: Bogusława Lewandowska –  Przewodnicząca Komisji,  Grzegorz Ratkowski, Sławomir Olejniczak, Krystyna Kozicka, Jarosław Ocicki, Andrzej Cześnik, Szymon Głowacki.

Radni podjęli również uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok oraz uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018 – 2034.
Porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych w sierpeckich szkołach ponadgimnazjalnych


W dniu 4 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej, w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych, pomiędzy placówkami oświatowymi: Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Josede San Martin w Sierpcu, Zespołem Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu.

Mając na względzie potrzebę stworzenia uczniom optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju, wspólnego wykorzystania zasobów edukacyjnych szkół przez funkcjonowanie międzyszkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, wyposażonych ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów edukacyjnych: „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”, „Szkoła kluczowych kompetencji” oraz „Mistrzowie kompetencji”, zostało zawarte porozumienie partnerskie, które wskazało najważniejsze formy współpracy na bazie realizowanych projektów. Są to:

  • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie trzech zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu w poszczególnych szkołach;

  • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie trzech zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu dla uczniów korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

  • dzielenie się doświadczeniem kadry pedagogicznej oraz integrowanie społeczności międzyszkolnych.

Za realizację porozumienia odpowiedzialni są koordynatorzy projektów: Anna Chmielewicz, Beata Karpińska, Monika Kędzierska.

W ramach realizacji podpisanego porozumienia, 12.12.2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbyły się zajęcia z chemii dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1, które prowadziła Pani Magdalena Krasińska oraz dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 przygotowane przez Panią Jolantę Wiśniewską – 1.12.2017; 4.12.2017). 10.01.2018 młodzież z LO gościła w Zespole Szkół nr 1, uczestnicząc w zajęciach z fizyki prowadzonych przez Pana Andrzeja Tylusa, a 31.01.2018 z ZS nr 2 w zajęciach z matematyki przygotowanych przez Panie Magdalenę Barańską i Ilonę Ogrodowczyk. Zespół Szkół nr 2 udostępnił swoje pracownie nauczycielom i uczniom z LO (27.11.2017, 4.12.2017 – geografia prowadzona przez Pana Jarosława Czarnomskiego) i z ZS nr 1 28.11.2017 – geografia prowadzona przez Panią Annę Joniak). W Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego oraz w Zespole Szkół nr2 odbyły się także zajęcia z wykorzystaniem sprzętu dydaktycznego dla podopiecznych z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sierpcu z udziałem Pani pedagog Anety Ciemieckiej oraz Pań psycholog Izabeli Paczkowskiej i pedagog Emilii Lewandowskiej.

Powyższe formy zajęć stanowiły dla uczniów nowe doświadczenie. Mogli nie tylko poznać nowe, inne metody pracy na lekcji, sprzęt dydaktyczny, jakim dysponują poszczególne szkoły, ale także w czasie przerw spotkać koleżanki i kolegów z partnerskich szkół.

Ewa Jancewicz

Anna Chmielewicz
KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sierpcu zaprasza do udziału w XVI EDYCJI OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE.

Regulamin Konkursu