XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


W dniu 25 stycznia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół parafialny w Łukomiu pw. św Katarzyny, drewniany z 1761 r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok.
 15. Zamknięcie obrad.

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                       Jan Rzeszotarski
NOWE OPLE PRZEKAZANE DLA SIERPECKICH POLICJANTÓW


Wczoraj na terenie komendy powiatowej policji w Sierpcu miało miejsce uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowych radiowozów dla sierpeckich policjantów. dwa nowe ople astry będą teraz wspomagać funkcjonariuszy ruchu drogowego w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach powiatu sierpeckiego.

Uroczyste spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł.insp. Mariusz Kryszkowski witając zebranych oraz nakreślając cel spotkania. Zabierając głos w imieniu przedstawicieli samorządów

powiatu sierpeckiego Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski podziękował za dotychczasowy wkład sierpeckich funkcjonariuszy w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu, a funkcjonariuszom

życzył samych bezpiecznych służb. Podczas uroczystości kluczyki do nowych radiowozów wręczyli policjantom Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca Pani Ewa Leszczyńska, a przekazane w ten uroczysty sposób radiowozy poświęcił Kapelan sierpeckich policjantów Ksiądz Proboszcz Krzysztof Zakrzewski.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli również Przewodniczący rady Powiatu Sierpeckiego Pan Jan Rzeszotarski, Przewodniczący Rady Miasta Sierpca Pan Jerzy Stachurski, Wójt Gminy Sierpc Pan Krzysztof

Korpoliński, Wójt Gminy Gozdowo Pan Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Mochowo Pan Zbigniew Tomaszewski, Wójt Gminy Szczutowo Pan Andrzej Twardowski, Wójt Gminy Rościszewo Pan Jan Sugajski oraz Wójt Gminy

Zawidz pan Dariusz Franczak.

Zakup nowych pojazdów został zrealizowany w ramach programu współfinansowania zakupów środków transportu dla Policji, który zakłada, że 50 % wartości stanowią fundusze przekazane przez

samorządy lub fundacje i stowarzyszenia, natomiast pozostałe 50% to fundusze Policji.

Zakup dwóch przekazywanych dzisiaj radiowozów został dofinansowany przez wszystkie jednostki samorządowe powiatu sierpeckiego: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Urząd Miasta Sierpca, Urząd Gminy w Sierpcu,

Gozdowie, Mochowie, Szczutowie, Rościszewie i Zawidzu.
Otwarty Konkurs dla Organizacji Pozarządowych na rok 2018


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r, poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 263.XLIV.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

Zarząd Powiatu w Sierpcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o konkursie: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=434

 
OGŁOSZENIE


Przedłużenie terminu ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie
Ferie Zimowe 2018


PROGRAM ZAJĘĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT SIERPECKI W OKRESIE FERII ZIMOWYCH od dnia 15.01.2018 r. do dnia 26.01.2018 r.

Program Ferii Zimowych 2018

 

 

 
Sukces uczniów sierpeckiego liceum w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund 2017


15 listopada 2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund 2017, organizowany już po raz szesnasty przez Łowcy Talentów JERSZ.

Uczniowie pierwszych i drugich klas – Jakub Piątkowski z kl. I b, Michał Zduńczyk z kl. I a, Kacper Siennicki z kl. I b, Piotr Ikier z kl. II a (opiekun: pani Alicja Wawrocka-Świeczkowska) i Paulina Osiecka z kl. II a (opiekun: pani Marta Zaleska) zmierzyli się z testem wielokrotnego wyboru w dwóch kategoriach (klasa pierwsza i klasa druga/trzecia).

Miło nam poinformować, że Piotr Ikier został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Deutschfreund 2017, uzyskując 89,73% punktów i tym samym zajmując 1 miejsce w województwie mazowieckim i 24 w kraju. Uczeń Jakub Piątkowski otrzymał Dyplom Uznania za uzyskanie najlepszego wyniku w klasach pierwszych. Pozostali uczniowie otrzymali Dyplomy Uczestnika.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

LO Sierpc