OSM Sierpc nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP!!!


Nagroda Gospodarcza jest przyznawana raz do roku przez Prezydenta RP. To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych.

Z inicjatywy Starosty Sierpeckiego, Jana Laskowskiego przygotowano i przesłano wniosek o przyznanie Nagrody do Związku Powiatów Polskich, który jest instytucją uprawnioną do zgłaszania kandydatów.

Kapituła Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ze 152 przesłanych wniosków nominowała 18 przedsiębiorstw.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu została nominowana w Kategorii Narodowy Sukces.

Prezydent RP Andrzej Duda laureatów ogłosi i wręczy im statuetki 16 listopada podczas „Kongresu 590” w Rzeszowie.

Trzymamy kciuki!!!

 
SZTANGIŚCI z Mechanika na podium - Gratulujemy sukcesu


W dniach 28-29 października Chorzów był organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznym.

Zawodnicy sierpeckiego klubu UKS MECHANIK pod opieką trenera Wojtka Skorłutowskiego wzięli w nich udział zaliczając udany start.
Jako pierwszy w sobotę wystartował Konrad Zieliński, który to zdobył brązowy medal w kategorii 16 latków do 74kg wyciskając 100kg.
Kolejnym zawodnikiem był Piotr Bilicki, wyciskając ciężar 110kg został Mistrzem Polski do lat 20 w kat. 66kg.
Następnego dnia rywalizację rozpoczął Kamil Szlufik w kategorii 18 latków do 83 kg zaliczył ciężar 122.5kg zdobywając wicemistrzostwo Polski.
Ostatnim naszym zawodnikiem był Paweł Przybojewski w kat. 93 kg wyciskając 135kg został srebrnym medalistą Mistrzostw Polski.
Wszystkim tym którzy trzymali za nas kciuki DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!

 

 

 
XLIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


 30 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1) Wniosek Pani Krystyny Siwiec o zmianę terminu sesji z dnia 26 października 2017 roku na dzień 30 października 2017 roku,

2) Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej w sprawie przekazania ankiety radnym Rady Powiatu w Sierpcu mającej na celu wyrażenie opinii na temat stosowanych narzędzi pomiaru poziomu bezpieczeństwa środków publicznych,

3) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przekazaniu sprawy dotyczącej racjonalnej gospodarki wodno – melioracyjnej na rzece Skrwie i jej dorzeczach do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,

4) Interpelacja Pana Marka Gąsiorowskiego na temat działalności szkół prowadzonych przez Powiat Sierpecki wraz z odpowiedzią Wydziału Oświaty i Zdrowia.

5) Pismo mieszkańca miejscowości Sierpc na temat działalności prosektorium w Sierpcu wraz z odpowiedzią,

6) Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego,

7) Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie planowanej zmiany struktur inspektorów nadzoru budowlanego.

8) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim dotyczące analizy oświadczenia o stanie majątkowym kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

9) Urzędu Skarbowego w Żurominie dotyczące analizy oświadczenia o stanie majątkowym radnego Rady Powiatu w Sierpcu,

10) Urzędu Skarbowego w Sierpc, dotyczące analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Powiatu w Sierpcu, Starosty Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady, członków Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu.

11) Wojewody Mazowieckiego przedstawiające analizę oświadczeń majątkowych złożonych w 2016 roku Starosty Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu wraz ze sprostowaniem do oświadczenia majątkowego Starosty Sierpeckiego.

12) Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty.

13) Pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Gozdowie informujące o poparciu stanowiska Rady Powiatu w Sierpcu w dnia 31 sierpnia 2017 roku,

14) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2017 roku.

15) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego .

16) Skarga na działalność Starosty Sierpeckiego złożona w dniu 26 września 2017r. do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przekazaną do Starostwa Powiatowego w Sierpcu w dniu 09 października 2017r. W wyniku wyjaśnienia okoliczności złożonej skargi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 października 2017 roku, zostało jasno zdefiniowane, że nie chodziło skarżącej o złożenie skargi tylko o wsparcie ze strony Starosty Sierpeckiego. Wobec powyższego Skarżąca wycofała skargę.

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu.
 2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
 3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
 4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
 5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
 6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpc.
 7. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
 8. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 9. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 10. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016.
OGŁOSZENIE


OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku.

Szczegóły: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2532

 
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Szczegóły: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/?tree=2532

 
Andrzejki w skansenie - Zapraszamy


Wśród mieszkańców dawnej wsi powszechne było przekonanie, że w okresie przesilenia jesienno-zimowego bariera między światem materialnym, a duchowym jest znacznie cieńsza.

Dzięki temu głosy z tamtego świata odsłaniające tajemnice przyszłości o wiele łatwiej usłyszeć. Szczególną sposobność ku temu dawać miały noce z 24 na 25 listopada (wieczór świętej Katarzyny) oraz z 29 na 30 listopada (wieczór świętego Andrzeja). Właśnie wtedy młodzież spotykała się, by wspólnie, przy blasku świec urządzać zabawę we wróżby. Przepowiadano sobie w ten sposób imię przyszłego partnera i czas ożenku.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pragnąc przypomnieć obrzędy związane z Katarzynkami i Andrzejkami, w listopadzie zaprasza dzieci i młodzież do udział w pakietach edukacyjnych „Andrzejki w skansenie” i „Andrzejki w ratuszu”. Zajęcia mają charakter wspólnej zabawy we wróżenie i odbywają się one w salach dydaktycznych udekorowanych w taki sposób, by jak najlepiej oddać nastrój tajemniczości i wprowadzić uczestników w atmosferę wieczorów magii oraz niezwykłości. Lekcję rozpoczyna pogadanka, podczas której dzieci poznają wierzenia i przesądy ludności wiejskiej, a także najpopularniejsze wróżby. Wyposażeni w tę wiedzę próbują następnie wraz prowadzącymi zobaczyć swoją przyszłość – leją wosk przez dziurkę od klucza, wróżą z grochu, z połówek przekrojonego jabłka (należy przynieść je ze sobą), a także z przestawianych butów. Podczas wizyty w skansenie osoby korzystające z oferty mają okazję poznać wraz z przewodnikiem zwyczaje, zajęcia wiejskie i tradycje związane z okresem jesiennym. Zwiedzają ekspozycje w powozowni, galerii rzeźby ludowej, dwóch dworach ziemiańskich oraz na terenie 10 zagród chłopskich z przełomu XIX i XX wieku. Spacer przez muzealną wieś dla młodych ludzi jest prawdziwą podróżą w czasie do świata babcinych z opowieści. W ratuszu na uczestników programu czeka natomiast wystawa czasowa „Tajemnice odkrywane w drewnie. 45 lat pracy twórczej Edmunda Szpanowskiego”. Ekspozycja ukazuje dorobek twórczy jednego z najbardziej utalentowanych współczesnych rzeźbiarzy sierpeckich. Prezentowane na wystawie prace dają możliwość bliższego przyjrzenia się drodze artystycznej twórcy, najważniejszym motywom, zmienności stosowanych technik i materiałów. Są też świadectwem wielkiej pasji i miłości do snycerstwa.

Muzealne Andrzejki dają młodym uczestnikom możliwość poznania bogatego świata ludowych wierzeń i wróżb. Serdecznie zachęcamy do udziału.

ANDRZEJKI W SKANSENIE

Program obejmuje następujące atrakcje:

 • Wstęp na teren skansenu

 • Gawęda o tradycji wróżb andrzejkowych i katarzynkowych (20 min.)

 • Wspólna zabawa we wróżby: m.in. lanie wosku, wróżenie z jabłka, grochu, butów (1 godz.)

 • Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem (2 godz.)

Czas trwania: 4 godziny

Liczebność grupy: od 15 do 45 osób

Cena 12 zł./osoba

ANDRZEJKI W RATUSZU

Program obejmuje:

 • udział w zajęciach wieczory andrzejkowe

 • zwiedzanie wystawy czasowej „Tajemnice odkrywane w drewnie. 45 lat pracy twórczej Edmunda Szpanowskiego”.

Czas trwania: 90 min.

Liczebność grupy: od 10 do 30 osób

Cena: 6 zł od osoby (wieczory andrzejkowe) lub 7 zł od osoby (wieczory andrzejkowe + zwiedzanie aktualnie wystawy).

Jarosław Asztemborski