Nowa siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu - oddana!


Ponad 40 lat czekali i w końcu się doczekali :)

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu może pochwalić się nową siedzibą. Dziś uroczyście oddano do użytku nowy budynek administracyjny z zapleczem socjalno-magazynowym przy ul. Kościuszki 1A, (gdzie mieści się obecny budynek ZDP w Sierpcu). Przybyłych na uroczystość gości przywitał Dyrektor ZDP Artur Obrębski, po czym uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Sierpecki Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski oraz Dyrektor ZDP w Sierpcu. Następnie ks. Kanonik Marian Orzechowski odmówił wspólnie ze zgromadzonymi modlitwę w tej intencji oraz dokonał poświęcenia obiektu.

W budynku o powierzchni użytkowej 184 m2 znajdą się 3 pokoje biurowe, sala konferencyjna, sekretariat, pomieszczenie socjalne, serwerownia, szatnia oraz magazyn.

Powiat przeznaczył na budowę nowej siedziby ZDP w Sierpcu kwotę w wysokości 311 tys. w tym 31 tys. na instalację systemu monitoringu.
XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się ostatnia przed letnią przerwą XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SPZZOZ w Sierpcu dotyczące zorganizowania spotkania z Zarządem Powiatu w Sierpcu poświęconym sprawom organizacyjnym, zarządzania zasobami ludzkimi,zasadniczych wynagrodzeń w SPZZOZ w Sierpcu.

 2. Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

 3. Uchwała Rady Powiatu Łosickiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

 4. Stanowisko Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie planowanej zmiany w zakresie włączenia powiatowych urzędów pracy w struktury administracji rządowej,

 5. W sprawie udzielenia dotacji Opactwu Sióstr Benedyktynek w Sierpcu na zadanie pn. Sierpc, Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek – kościół kościół. w. Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny (1513r.) remont dachu i wymiana pokrycia dachowego – etap I.

 6. Pana Tomasza Pokładowskiego dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty.

 7. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo Pana Tomasza Pokładowskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku.

 8. Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu i Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPZZOZ w Sierpcu w sprawie umożliwienia zabrania głosu w bieżącej dyskusji w punktach dotyczących tematyki i spraw SPZZOZ w Sierpcu.

 1. Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” dotyczące umożliwienia zabrania głosu w punkcie 7 i 8 porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Podjęto uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r. 

 2. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpc. 

 3. w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na rok 2017. 

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – Wigor” w Szczutowie. 

 5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r. 

 6. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji. 

 7. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034. 

 8. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  Radni podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku oraz Oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.
Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu


INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 23 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r. odbyły się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 3 maja 2017r. i XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 19 czerwca 2017r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a trzy z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2017 roku.

b) w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

Zgodnie z treścią art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Raport, o którym mowa jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację
o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa w raporcie dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe uwzględnione w raporcie, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe oceny służące do analizy ekonomiczno-finansowej – mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz porównywalności tych wskaźników – zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu. Opis sytuacji ekonomiczno – finansowej zawarty jest w raporcie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ zapoznała się z „Raportem o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu”.

c) w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo – Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2017 r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. ” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Społeczna SPZZOZ zaopiniowała Plan Rzeczowo-Finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2017 rok.

2) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu ,,Senior – WIGOR” w Szczutowie:

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” przy Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie funkcjonuje od 30 grudnia 2015 roku i skupia osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+. Rada Ministrów na mocy uchwały Nr 157 z dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Od 2017 roku dotychczasowy Program „Senior–WIGOR” nosi nazwę „Senior +”. W marcu bieżącego roku Powiat Sierpecki przystąpił do otwartego konkursu ofert
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Edycja 2017 – Moduł II i aplikował o środki na działalność Dziennego Domu. Dotacja została przyznana. Podstawowym warunkiem do korzystania z przyznanej kwoty dofinansowania na funkcjonowanie w Edycji 2017 Programu jest zmiana nazwy na Senior+. Zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działania, natomiast statut nadaje organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego, czyli Rada Powiatu.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016r.:

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości oraz z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż
6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

 1. bilansu,

 2. rachunku zysków i strat,

 3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

 4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

 5. W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji:

Po ostatnich zmianach w ustawie o systemie oświaty Wydział Oświaty
i Zdrowia dokonał ponownej analizy trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji. Biorąc pod uwagę rosnące potrzeby i możliwości środowiska lokalnego postanowiono rozszerzyć tryb udzielania i rozliczania dotacji również o szkoły publiczne, prowadzone przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne i osoby fizyczne, o dotację dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowanków internatu. Obecnie tryb jako akt prawa miejscowego dostosowany był do aktualnego rejestru niepublicznych placówek i szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych. Rozszerzając zakres podmiotów ubiegających się o dotację dostosowano również wzory załączników do uchwały: wniosków o udzielenie dotacji, informacji miesięcznej (o liczbie uczniów/wychowanków) oraz rozliczenia dotacji udzielonej przez Powiat Sierpecki w danym roku. Zagadnienia związane z należnymi dotacjami dla podanych w trybie szkół i placówek reguluje art. 80 i 90 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku:

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2017.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekt Oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. obrony cywilnej;

 2. organizacji;

 3. oświaty;

 4. drogownictwa;

 5. opieki społecznej;

 6. nieruchomościami;

 7. sprawy różne.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn. ,,Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie Powiatu Sierpeckiego” w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rok 2017 w ramach Priorytetu V Gospodarka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy o współpracy Powiatu Sierpeckiego w ramach XXVIII Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w zakresie zakupu energii elektrycznej.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu zatwierdził konkursy, jak również powierzył stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu Pani Ewie Jancewicz oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu Panu Piotrowi Tyndorfowi.

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych:

 1. nr 3718W Gójsk Szczutowo i nr 3702 Stacja Kolejowa Szczutowo – droga nr 560 w m. Szczutowo;

 2. nr 3737W Rościszewo – Komorowo;

 3. nr 3736W ul. Wróblewskiego w m. Sierpc;

 4. nr 3738W Rościszewo – Kosemin – Żabowo – Szumanie, gm. Zawidz;

 5. nr 3755W Jeżewo – Krajewice Duże i nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady w m. Krajewice Duże.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie zastępując nazwę Dzienny Dom ,,Senior – WIGOR” na Dzienny Dom ,,Senior+”.

Ad. pkt 6

1) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnię części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w m. Sierpc przy ul. Kopernika w celu budowy zasilania elektroenergetycznego kablowego wraz ze złączem kablowym.

2) W związku ze złożonym wnioskiem dzierżawcy gruntów stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności I raty czynszu dzierżawnego oraz zmianę terminu płatności raty II.

Ad. pkt 7

  1. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z sytuacją finansową zobowiązał Kierownika Krytej Pływalni do przygotowania w okresie jesiennym postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie robót modernizacyjno – remontowych na basenie.

  2. W związku z wnioskiem Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu dotyczącego budowy parkingu przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu, Zarząd Powiatu wystąpił do Burmistrza Miasta Sierpc o wyrażenie zgody na usytuowanie miejsc parkingowych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. uroczystym przekazaniu samochodu na potrzeby CKP w Sierpcu,

 2. XVI Rejonowych Biegach Przełajowych,

 3. otwarciu I Sierpeckiego Maratonu 24 h,

 4. uroczystym wręczeniu nagród Eko-Jazda na „Byle Czym”,

 5. uroczystym otwarciu nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku,

 6. Zawodach – Gmina Mochowo na Sportowo,

 7. XXXVI Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda Bramczewskiego w Szczutowie,

 8. 70-leciu Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

 9. pożegnaniu ks. kan. Andrzeja Więckowskiego – Dziekana Dekanatu Sierpeckiego,

 10. Mazowieckich Igrzyskach LZS w Goleszynie,

10) sesji Rady Gminy Rościszewo i Sesji Rady Gminy Mochowo,

11) IV Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Mochowie,

12) uroczystym podsumowaniu projektu „Umiem pływać” w Sierpcu,

 1. uroczystym otwarciu Ośrodka Opieki Długoterminowej Palium w Kolczynie,

 2. uroczystym spotkaniu trzech samorządów: Powiatu Żuromińskiego, Rypińskiego i Sierpeckiego,

 3. ćwiczeniach ratunkowych strażaków w Szczutowie,

 4. IV Powiatowym konkursie tańca „Kołomyjka”,

 5. rozstrzygnięciu IV Konkursu Wiedzy o Powiecie Sierpeckim,

 6. Dniu otwartym SOS-W w Sierpcu,

 7. uroczystym podpisaniu umowy na przebudowę drogi Szumanie – Bielsk,

 8. 110-leciu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidzu.
KONKURS – ROLNIK ROKU 2017


OGŁOSZENIE O KONKURSIE ROLNIK ROKU – AGRICOLA SIERPCENSIS – TERRAE FILIUS – X EDYCJA 2017.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rada Powiatu Sierpeckiego, mając na uwadze wyróżnienie rolników najlepiej gospodarujących na terenie Powiatu Sierpeckiego, podkreślenie roli, jaką rolnictwo odgrywa w gospodarce Powiatu oraz promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa, aktywności społecznej i modelu społeczeństwa obywatelskiego, ustanowiła wyróżnienie, które będzie co roku przyznawane najlepszym rolnikom z terenu Powiatu Sierpeckiego w 3 kategoriach: Rolnik Roku, Młody Rolnik (do 40 roku życia) oraz Najlepszy Sołtys.

Wnioskodawcami mogą być: burmistrz, wójtowie, przewodniczący rady miasta, przewodniczący rad gmin, radni miejscy, gminni i radni powiatowi w liczbie 5, samorząd rolniczy, zarządy Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, organizacje pozarządowe z terenu Powiatu. Ww. podmioty składają wnioski do danego Urzędu Gminy z której pochodzi kandydat zgłoszony do udziału w Konkursie. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wójta i Przewodniczącego Gminy dany Urząd Gminy przekazuje wnioski do Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Zgłaszanie kandydatur odbywa się na załączonym formularzu, osobno dla każdej kategorii. Wypełnione wnioski z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem „Rolnik Roku” do Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a do dnia 5 sierpnia 2017 r. Przy przesyłkach pocztowych decyduje data stempla.

Wręczenie wyróżnień nastąpi na Dożynkach Powiatowo – Gminnych, które odbędą się 3 września 2017r. w Zawidzu.

                       PRZEWODNICZĄCY RADY                                                         STAROSTA SIERPECKI
Jan Rzeszotarski                                                                       Jan Laskowski

Pobierz:

Regulamin Agricola 2017

Wniosek 2017
„MIODOBRANIE W SKANSENIE”


Weź udział w imprezie „MIODOBRANIE W SKANSENIE”, poznaj technikę podbierania miodu i skosztuj różnych gatunków miodu. Lipcowe miodobranie jest dla pszczelarzy czasem wzmożonej pracy, a zarazem prawdziwym świętem ich plonów. Trudno się temu dziwić – podbieranie miodu z ula to niemal obrzęd, a smak i aromat świeżych „plastrów” na długo zapada w pamięci.

Dawniej praktykowano przede wszystkim bartnictwo, z którego pod koniec pierwszego tysiąclecia wykształciło się pszczelarstwo. Zaczęto wówczas zakładać różne typy pasiek, charakteryzujące się często nieregularnymi kształtami uli. Większość z nich można obecnie zobaczyć wyłącznie w muzeach, a najstarszy rodzaj ula – ul kłodowy – znajduje się na terenie jednej z pasiek w sierpeckim skansenie. Nie jest on jedynym nawiązaniem do tradycji pszczelarstwa, bowiem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w pierwszą niedzielę lipca organizuje imprezę plenerową „Miodobranie w skansenie”, poświęconą pracy pszczelarzy i pozyskiwaniu miodu. Obfitujący w atrakcje program imprezy od lat wzbudza zainteresowanie zarówno braci pszczelarskiej, jak również smakoszy miodu. Wydarzenie integruje przybyłych z różnych stron kraju gości, którzy pragną zgłębić tajniki pszczelarstwa lub po prostu uzupełnić domową spiżarnię w różne gatunki miodów.

Najważniejszy punkt imprezy stanowią pokazy pszczelarskie. Miejscem inscenizacji będą zagrody i pasieki na terenie skansenu, co z pewnością wpłynie na autentyczność przekazu. Uczestnicy pokazów będą mogli podziwiać miodobranie we wszystkich odsłonach: podbieranie miodu z uli, odsklepianie wosku i odwirowywanie miodu, zakładanie węzy w ramkach. Pokazy poprowadzą: właściciel gospodarstwa pasiecznego Wojciech Piotrkowski z Żuromina oraz Tomasz Paprocki reprezentujący Związek Pszczelarzy w Płocku – Koło Pszczelarzy w Sierpcu. Niecodzienną atrakcją dla miłośników pszczelarstwa będzie perspektywa przyjrzenia się różnym rodzajom uli, m.in. ulom kłodowym, skrzynkowym, czy wykonanym ze słomy tzw. koszkom. W intencji pszczelarzy zostanie odprawiona msza święta w XVIII – wiecznym kościele z Drążdżewa. Słodka impreza odbywająca się w skansenie to także doskonała okazja do skosztowania różnych gatunków miodu, od kwiatowych, poprzez spadziowe, aż po mieszane. Szczodra gospodyni uraczy każdego z uczestników imprezy świeżo odwirowanym miodem z wiejskim chlebem i masłem ubitym w kierzance.

Wszystkie zagrody tętnić będą życiem, a w każdej z nich krzątać będą się gospodarze lub wykonujący swą pracę twórcy ludowi.

Spacerując między poszczególnymi domostwami można będzie odkrywać tajniki dawnych codziennych zajęć: pranie i maglowanie odzieży, czy ubijanie masła w kierzance, a także dawne zanikające zawody, wśród których prym wiodą: szewc, kowal czy plecionkarz. Najmłodsi uczestnicy imprezy w izbie lekcyjnej wykonają świeczki z wosku, a swe dzieła na pamiątkę zabiorą do domu. W jednej z chałup będzie można wysłuchać porad ludowej zielarki, w innej poznać sztukę wycinania firanek z papieru. Odbędzie się pokaz odciskania wosku za pomocą prasy, a także – przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych – inscenizacje pt. „Jak to ze zbożem było”. Uczestnicy będą mieli niebywałą okazję własnoręcznego zmielenie ziarna w żarnach, młócenia zboża cepami, czy odwiewania ziarna.

Konkretne czynności i dawną obyczajowość przybliżą członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy, którzy wcielą się w role mieszkańców wsi.

Tymczasem na scenie amfiteatru czekać będą atrakcje muzyczne. Barwny folklor, skoczne tańce i wesołe przyśpiewki różnych regionów Polski przybliży Zespół Ludowy KODERKI z Łowicza. Z ludowym repertuarem wystąpi także Wiejska Kapela Pana Jacka. Ponadto przez cały dzień odbywać się będzie kiermasz wyrobów pszczelich i rękodzieła ludowego. To idealna okazja, by zakupić różne rodzaje miodów, a tym samym zapewnić sobie zapasy słodkiego przysmaku na całą zimę. Na stoiskach wystawcy zaprezentują szeroki wachlarz miodów i produktów pokrewnych: od znanego z właściwości bakteriobójczych propolisu przez rozmaite wyroby z wosku, po prawdziwy rarytas smakoszy – miody pitne. Tradycyjnie w ramach kiermaszu będzie można zaopatrzyć się w ręcznie wykonywane ozdoby, drewniane zabawki czy ozdobne naczynia ceramiczne.

Zapraszamy na prawdziwe święto braci pszczelarskiej i miłośników słodkiego przysmaku. „Miodobranie w skansenie” już 2 lipca 2017 r. Ceny biletów: ulgowy – 11 zł, normalny – 16 zł, bilet rodzinny ( 2 osoby dorosłe + dwoje dzieci do 16 r.ż.) – 43 zł.

PROGRAM IMPREZY

Amfiteatr

 • Godz.: 13.00 – 13.45 Tańce i przyśpiewki regionów Polski w wykonaniu Zespołu Ludowego KODERKI z Łowicza
 • Godz.: .15.00 – 15.45 – Tańce i przyśpiewki regionów Polski w wykonaniu Zespołu Ludowego KODERKI z Łowicza
 • Godz. 10.00 – 18.00 (w przerwach) – koncert wiejskiej kapeli Pana Jacka
 • Godz.: 10.00 – 18.00 – kiermasz miodu i rękodzieła

Kościół z Drążdżewa

 • GODZ.: 14.00 – 15.00 – MSZA ŚW. W INTENCJI PSZCZELARZY

Dwór ziemiański

 • Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX w., koncert fortepianowy

Wieś – rzędówka

INSCENIZACJE Z ŻYCIA CODZIENNEGO WSI – Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Mławy

(godz.: 11.00 -16.00) – cała wieś

POKAZY PRACY PSZCZELARZA

 • Zagroda z Izdebna – pokazy na drewnianych sprzętach pszczelarskich pocz. XX w.Wojciech Piotrkowski Gospodarstwo Pasieczne w Żurominie (godz.: 10,30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 17.00)
 • odsklepianie wosku z ramek

 • wirowanie miodu

 • zakładanie węzy w ramkach

 • degustacja miodu

 • Zagroda z Ostrowa – pokazy na współczesnych sprzętach pszczelarskich (godz.: 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00) – Tomasz Paprocki KOŁO PSZCZELARZY W SIERPCU
 • odymianie pszczół za pomocą podkurzacza

 • podbieranie miodu z ula

 • odsklepiania wosku z ramek

 • wirowanie miodu

 • prezentacja sprzętu i akcesoriów pszczelarskich używanych współcześnie

 • degustacja świeżego miodu z plastrów

POKAZY RZEMIOSLA I WIEJSKICH ZAJĘĆ GOSPODARSKICH

 • Kuźnia z Żuromina – pokaz pracy wiejskiego kowala
 • Chałupa z Rempina – pokaz przędzenia wełny na kołowrotku
 • Zagroda z Izdebna – pokaz wyrobu masła, degustacja z wiejskim chlebem i miodem
 • Zagroda z Czermna – pokaz ręcznego prania i maglowania bielizny
 • Chałupa z Zawad – pokaz garncarstwa
 • Zagroda z Ostrowa
 • Izba lekcyjna – warsztaty wykonywania świeczek z węzy dla dzieci
 • podwórko – pokaz wyrobu masła, degustacja z wiejskim chlebem i miodem
 • Zagroda z Dzierzążni – porady zielarskie, pokaz pracy wiejskiego stolarza
 • Zagroda z Ligówka
 • Chałupa – pokaz szycia na maszynie
 • Podwórko – pokaz pracy wiejskiego plecionkarza
 • Chałupa z Jonnego
   • Kuchnia dziadków – pokaz wirowania śmietany centryfugą
   • Pokój młodych – wycinanie firanek z papieru
 • Chałupa z Chwał – pokaz pracy szewca
 • Zagroda z Rębowa – pokaz powroźnictwa
 • Zagroda z Rębowa
  • Chałupa – pokaz odciskania wosku za pomocą prasy
  • (stodoła)– „Jak to ze zbożem było”- pokazy dla dzieci: mielenie ziarna w żarnach, młócenie zboża cepami, odwiewanie ziarna

Agnieszka Jezierska – Chalicka

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Pogoda - OSTRZEŻENIE Nr 35


Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie.

OSTRZEŻENIE Nr 35

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do godz. 19:00 dnia 29.06.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie
do 30 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Obowiązuje do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 32 na UPAŁ/1 wydane
o godz.12:03 dnia 27.06.2017.

 

Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska

Godzina i data wydania: godz. 06:33 dnia 29.06.2017