10-lecia Banku Żywności w Płocku


Naszą tajemnicą sukcesu jest bezinteresowna pomoc wielu Wolontariuszy.

Dziś w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbył się Jubileusz 10-lecia Banku Żywności w Płocku. Sala teatralna wypełniła się gośćmi po brzegi. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego m.in. p. Wojciech Rychter Powiatowy Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych reprezentujący Starostę Sierpeckiego, Wójt Gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski. Nie zabrakło również wolontariuszy Stowarzyszenia „Szansa na życie” w Sierpcu 😉 oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z Bankiem.

Jubileusz poprowadzili zawsze pełni optymizmu Szefowie Banku – Prezes Marek Kuczyński i Wiceprezes Aldona Cybulska. Zaproszeni goście skierowali do przedstawicieli Banku wiele ciepłych słów podziękowań i gratulacji. Oczywiście nie zabrakło także wielkiego jubileuszowego tortu oraz pysznego poczęstunku.
Cykliczne Spotkanie samorządowców


W dniu 26 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się cykliczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu sierpeckiego.

Rozmawiano m.in. o możliwości przystąpienia przez gminy do projektu – Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sierpeckiego” oraz do projektu monitoringu wizyjnego, który miałby polegać na zbudowaniu w Sierpcu stacji monitorowania alarmu wizyjnego (systemu kamer).

Poruszono również temat, VII Powiatowo-Gminnych Dożynek w Zawidzu, które odbędą się 3 września – na które już gorąco zapraszamy, dożynek wojewódzkich, które odbędą się 27 sierpnia w Powiecie Pszasnyskim a także o organizacji III Przeglądu Orkiestr Dętych i II Powiatowego Pleneru Malarskiego.
XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu


27 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim.

 2. Ministerstwa Środowiska na temat sprawy związanej z regulacją problemu uciążliwości zapachowej.

 3. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.

 4. Podanie uczniów i rodziców klasy Ib Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu o zmianę profilu klasy.

 5. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przypominające o obowiązku złożenia rocznego oświadczenia majątkowego za 2016 rok.

Podjęto Uchwały:

1. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

4. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.

5. podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

6. podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

7. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

9. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok .

Ponadto Radni zapoznali się się z Oceną zasobów pomocy społecznej oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu


INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 23 marca 2017r. do 20 kwietnia 2017r. odbyły się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2017r. podjęto dwanaście uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a cztery z nich zostały przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

1) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”:

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programu oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie uchwalony przez Radę Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 87/XII/07 z dnia 29 listopada 2007r. wymaga uaktualnienia. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu sierpeckiego jest spójny z założeniami programu krajowego, a także wpisuje się w działania określone w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sierpeckim na lata 2013 – 2023. Uchwalenie powyższego dokumentu stanowi również podstawę do aplikowania o fundusze rządowe.

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2016 r.:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok:

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.” Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m. in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie. Na podstawie art. 53. ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości – roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale7 cytowanej ustawy. Badanie takie zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta, a opinia przedstawiona Radzie Powiatu do zapoznania.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

c) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok:

Zgodnie z treścią art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Zaś zgodnie z art.121 ust. 2 ”Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności. Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. poprzez analizę dokumentów wymienionych we wstępie.

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

c) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny:

W budżecie Powiatu Sierpeckiego została określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2017. Zgodnie z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Zawidzu Kościelnym Rada Powiatu udzieli dotacji na w/w prace remontowe.

Zarząd Powiatu przedłożył także Radzie Powiatu w Sierpcu:

 1. Ocenę zasobów pomocy społecznej;

 2. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok dla SPZZOZ w Sierpcu;

 3. Sprawozdanie finansowe Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.

Ponadto Zarząd Powiatu zaopiniował projekty Oświadczeń
w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu;

 2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. opieki zdrowotnej;

 2. drogowe;

 3. nieruchomości.

Ad. pkt 1

 1. Na wniosek Dyrektora SPZZOZ, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 1. Zarząd Powiatu przesłał według właściwości do Prokuratury Rejonowej w Sierpcu zawiadomienie Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.

Ad. pkt 2

Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją z przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Ad. pkt 3

 1. Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o sposobie korzystania w 2016 roku z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.

 2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w m. Sierpc.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP o puchar Starosty Sierpeckiego,

 2. rozstrzygnięciu eliminacji powiatowych XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,

 3. uroczystym oddaniu ronda na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z ulicami Świętokrzyską i Romualda Traugutta i nadaniu imienia Franciszka Łazowskiego,

 4. VII Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej – uroczystym złożeniu kwiatów na grobie tragicznie zmarłego w katastrofie Ks. prałata Bronisława Gostomskiego, oddając tym samym hołd poległym,

 5. uroczystym złożeniu kwiatów przy Pomniku Ofiar Katynia,

 6. spotkaniu wielkanocnym Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na Życie”,

 7. Obchodach Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

 8. uroczystym odsłonięciu tablicy upamiętniającej Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz Księdza Prałata Bronisława Gostomskiego,

 9. Dniu Pracownika Służby Zdrowia,

 10. przedświątecznym spotkaniu wielkanocnym w Domu Pomocy Społecznej
  w Szczutowie, Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu,

 11. gali finałowej „Mistrz Savoir-vivre” w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,

 12. zebraniu przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu,

 13. uroczystym „Dniu Wolontariusza” obchodzonym w Zawidzu,

 14. otwarciu wystawy malarskiej Wojciecha Adama Witkowskiego pt. „Inspiracje”,

 15. posiedzeniu Zarządu ZOSP RP Oddział Sierpc.
Oddanie Hołdu Poległym w Obronie Ojczyzny


Kwiecień jest miesiącem Pamięci Narodowej – pamięci o tych, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny, dlatego też w dniu 27 kwietnia br. władze powiatowe, miejskie oddali hołd poległym w obronie Ojczyzny.

Pierwsza część święta rozpoczęła się  przy pomniku Ofiar Katynia gdzie gdzie uczestnicy uroczystości w asyście harcerzy Hufca ZHP Sierpc, złożyli wieńce i zapalili znicze.  Następnie wszyscy zebrani udali się w przed pomnik Ofiar Września i AK przy SP nr 2 w Sierpcu by w asyście uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu, również złożyć kwiaty i oddać hołd poległym.

To, co przeżyło jedno pokolenie,
Drugie przerabia w sercu i pamięci.
I tak pochodem idą cienie…cienie…
Aż się następnie znów na krew poświęci!
Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla synów,
Od Belwederu do śniegów Tobolska.
I znów przez wnuków grzmi piorunem czynów…
Pieśń…Czyn…Wspomnienie…to jedno: to Polska!
A. Oppman: Pięciu poległych
V Koncert Charytatywny "Najmłodsi z pomocą - dla Bartka"


Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbył się V Jubileuszowy Koncert Charytatywny „Najmłodsi z pomocą dla Bartka”. Bohaterem wydarzenia był sześcioletni chłopiec z obustronnym niedosłuchem pochodzący z Gozdowa.

Jak co roku, goście naszego koncertu nie zawiedli. Dzieci z Sierpeckich przedszkoli i szkół oraz uczniowie okolicznych placówek od kilku tygodni zbierali pieniądze na leczenie i rehabilitację chłopca. W tym roku wsparła nas rekordowa liczba dzieci, gdyż do akcji włączyły się wszystkie sierpeckie przedszkola, grupy zerówkowe z SP2 i SP3, OPP, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przedszkolaki z: Gozdowa, Mochowa, Szczutowa, Borkowa Kościelnego, Bledzewa i Studzieńca. W tym wyjątkowym dniu zaprezentowali swoje liczne talenty podczas wspaniałych występów tanecznych, wokalnych czy też recytatorskich. Nie zawiedli także nasi dorośli przyjaciele. Na nasz koncert przybyli: pani burmistrz Ewa Leszczyńska, starosta pan Jan Laskowski, wicestarosta pan Juliusz Gorzkoś, przewodniczący Rady Powiatu pan Jan Rzeszotarski, wójt gminy Gozdowo pan Dariusz Kalkowski, , dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, nauczyciele oraz rodzice występujących dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas organizatorzy koncertu, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Hanna Kurta, prezes honorowy fundacji „Szansa na życie” pan Wojciech Rychter, dyrektor CKiSz pan Jarosław Żmijewski, pani Anna Chmielewicz reprezentująca Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu wraz z wolontariuszami.

Otwarcia uroczystości dokonała pani burmistrz Ewa Leszczyńska. Gości przywitała pani dyrektor Hanna Kurta, która przybliżyła obecnym gościom historię koncertu „Najmłodsi z pomocą” . Zaprosiła też na scenę pana Wojciecha Rychtera, który z ogromnym zaangażowaniem od wielu lat bezinteresownie pomaga chorym dzieciom. Pan Wojciech z okazji imienin oraz 60- tych urodzin został obdarowany bukietem kwiatów a goście zaśpiewali wzruszonemu jubilatowi „Sto lat”. Kiedy na scenę zawitały dzieci, wszyscy zebrani z ogromną radością obserwowali przygotowane z wielkim zaangażowaniem występy, licytację pluszowego misia, którego zakupił pan wójt Gozdowa i z radością podarował małemu bohaterowi koncertu. Niewątpliwie dużą atrakcją był duży, wesoły miś ze Szkoły Podstawowej nr 2, który zabawiał dzieci siedzące na sali.

Po koncercie organizatorzy, nauczyciele oraz wolontariusze policzyli zebrane pieniążki, które jeszcze tego samego dania zostały przelane na fundacyjne konto Bartusia. Organizatorzy koncertu oraz rodzice Bartka pragną serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i ludziom dobrego serca za wsparcie, owocną współpracę i poświęcony czas.

Bartusiowi życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i radości.

Organizatorzy