Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu


INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU.

W okresie  od 2 lutego 2017r. do 23 marca 2017r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.

 1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:

W czasie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 9 lutego 2017r. podjęto cztery uchwały, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego – celem publikacji.

II. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXIV sesję Rady Powiatu w Sierpcu:

Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:

 1. W ZAKRESIE ZDROWIA:

a) w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu:

Zmiana dotyczy ograniczenia działalności poprzez wykreślenie ze struktury organizacyjnej SPZZOZ w Sierpcu następujących komórek organizacyjnych:

 1. Poradnia endokrynologiczna.

 2. Poradnia otolaryngologiczna.

 3. Poradnia alergologii dziecięcej.

 4. Poradnia POZ.

 5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, to podmiot tworzący nadaje statut. Dlatego też po zaopiniowaniu zmian przez Radę Społeczną, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu podjęcie stosownej uchwały jest w pełni uzasadnione.

2) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:

a) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej:

Wykonując postanowienia art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu jest zobowiązany przedłożyć Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności jednostki organizacyjnej za 2016r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

b) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku:

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) na realizację zadań określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

Z przekazanej informacji wynika, że środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r. zostały przyznane w wysokości 542 060 zł.

W wyniku ustaleń realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie środki PFRON przeznacza się na realizację zadań zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:

– na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 80 000 zł,

– na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się 462 060 zł.

Uwzględniając wysokość środków finansowych przyznanych na 2017 rok, skalę potrzeb osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie Powiatu Sierpeckiego oraz wytyczne Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 07 lutego 2017 r. stanowiące o tym, że należy dążyć do jak najbardziej efektywnego wykorzystania środków Funduszu przyznanych według algorytmu
z punktu widzenia celu jakim jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, dofinansowania adresowane powinny być głównie do osób niepełnosprawnych będących
w zatrudnieniu lub gotowych podjąć zatrudnienie. Środki PFRON powinny stanowić wspierające, a nie jedyne źródło dofinansowania ważnych społecznie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W zakresie podziału środków PFRON uzyskano pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych (opinia w załączeniu).

Zgodnie z art. 35a ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) określenie zadań wraz z podziałem środków należy do kompetencji Rady Powiatu, dlatego należy dokonać podziału ogólnej kwoty w ramach poszczególnych zadań.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

3) W ZAKRESIE OŚWIATY:

a) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Z dniem 11 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą, szkoły działające na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

1 września 2017 roku przekształceniu z mocy ustawy podlegają:

1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową (art. 117);

2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia (art. 162);

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172);

4) szkoły policealne (art. 174).

W przypadku Powiatu Sierpeckiego Powiatowe Gimnazjum Specjalne wchodzi w struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i z dniem 31 sierpnia 2019 r. nastąpi w myśl art. 127 w/w ustawy likwidacja gimnazjum poprzez wygaszenie. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I (nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I), a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Natomiast 3-letnie licea ogólnokształcące i 4-letnie technika przekształcą się w nowe typy szkół: 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika, w drugim etapie reformy ustroju szkolnego tj.
1 września 2019 r. Sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sierpeckim obejmuje także szkoły publiczne, prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gminę Zawidz oraz Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Rada Powiatu w Sierpcu w myśl art. 213 w/w ustawy podjęła Uchwałę Nr 197.XXXIII.2017 w dniu 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sierpeckiego. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz związki zawodowe: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Powiatowego w Sierpcu i Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego pozytywnie zaopiniowały Uchwałę. Kolejnym etapem procesu wdrożenia reformy w myśl art. 217 ustawy wdrażającej nowe przepisy jest podjęcie przez Radę Powiatu po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

4) W ZAKRESIE ORGANIZACJI:

a) w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego:

Zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie statutu powiatu. W proponowanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego proponuje się:

 1. zmianę zapisów dotyczących zasad i terminu udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (na wzór rozwiązań przyjętych przez Sejm RP);

 2. uchylenie zapisu dotyczącego wykazu jednostek organizacyjnych powiatu (zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi Rada tworzy jednostki w drodze odrębnej uchwały, natomiast to do kompetencji Starosty należy prowadzenie i aktualizowanie wykazu jednostek).

5) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:

a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok:

Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych budżet na dany rok musi być zgodny
z WPF. Powyższe oznacza konieczność korygowania danych w oparciu o nowe informacje.

Ponadto Zarząd Powiatu w Sierpcu:

 1. zaopiniował projekt Apelu w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-10;

2)

przedłożył sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2016”;

 1. przedłożył sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2016 rok.

 1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy:

 1. gospodarki nieruchomościami;

 2. oświaty;

 3. drogowych;

 4. opieki społecznej;

 5. organizacji;

 6. budżetu;

 7. organizacji pozarządowych;

 8. zdrowia.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie pozostającym w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na cele publiczne oraz cele nie związane z działalnością gospodarczą.

Ad. pkt 2

 1. Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2016 boiska ,,Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.

 2. Zarząd Powiatu ustanowił pełnomocnika procesowego Powiatu Sierpeckiego w osobie radcy prawnego Pana Rafała Mirosława Nowaka w sprawie z powództwa Powiatu Sierpeckiego przeciwko Pawłowi Szymańskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Kształcenia i Promocji ,,EDUKATOR”.

 3. Zarząd Powiatu:

  1. ustalił wysokość miesięcznej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

  2. przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2017;

  3. ustalił kierunki kształcenia oraz zawodów w których kształci Zespół Szkół Nr 1 oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu.

Ad. pkt 3

Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 2016 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2017.

Ad. pkt 4

1) Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z:

 1. informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,

 2. Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2016 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.

2) Zarząd Powiatu zapoznał się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

3) Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Zarząd Powiatu zatwierdził Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Ad. pkt 5

 1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Ford Mondeo będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 2. Realizując Plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2016 roku.

 3. Zarząd Powiatu powołał Komitet Sterujący w celu realizacji projektu pn. ,,E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu”.

 4. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020 oraz (2) Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym w okresie kwiecień 2017 – marzec 2020.

Ad. pkt 6

 1. Zgodnie z planem pracy Zarząd Powiatu zapoznał się ze zbiorczym zestawieniem informacji z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku obrotowym 2016, a także informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w 2016 roku.

 2. Zarząd Powiatu przyjął zmianę planów finansowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 rok.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu – w ramach otwartego konkursu ofert – dokonał wyboru ofert organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował zaproponowane zmiany w aktualizacji do tekstu jednolitego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.

Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i Wicestarosta brali udział w:

 1. Odprawie rocznej Powiatowej Policji w Sierpcu,

 2. Spotkaniu Noworocznym Samorządowców Powiatu Sierpeckiego,

 3. Uroczystym ślubowaniu Klasy Strażackiej,

 4. Spotkaniu z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko,

 5. Noworocznym Spotkaniu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie,

 6. XIII Targach Edukacyjnych w sierpeckim liceum,

 7. Plebiscycie „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2016”

 8. Uroczystym podsumowaniu konkursu „Bezpieczni w sieci”,

 9. Uroczystym otwarciu ulic: Głowackiego, Kilińskiego i 11 Listopada,

 10. Uroczystym wręczeniu wyróżnień najlepszym Hodowcom Bydła Mlecznego Powiatu Sierpeckiego w Brochocinie,

 11. Obchodach Dnia Kobiet przez Gminne Koła Gospodyń Wiejskich w Gozdowie i Lelicach,

 12. Uroczystym złożeniu kwiatów przed pomnikiem szefa Kierownictwa Dywersji 10. Komendy Głównej Armii Krajowej – generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ,

 13. Walnym zebraniu członków Spółek Wodnych,

 14. Cyklicznym spotkaniu z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Sierpeckiego,

 15. Sesji Rady Gminy Zawidz,

 16. W spotkaniu na temat możliwości aplikowania w roku 2017 o środki unijne w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział: Z-ca Dyrektora ds. EFS  Elżbieta Szymanik oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie,  oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego,

 17. Spotkaniu władz samorządowych powiatu Sierpeckiego z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz przedstawicielami Delegatur Urzędu Marszałkowskiego,

 18. Spotkaniu poświęconemu „Internetowi dla Mazowsza”,

 19. Forum Samorządowym w Otrębusach,

 20. Uroczystym przekazaniu dziewięcioosobowego busa dla SOS-W w Sierpcu,

 21. Szkoleniu „Finansowanie zadań oświatowych w roku 2017”,

 22. XIX Memoriale im. W. Szelenbauma w Sierpcu,

 23. III Powiatowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej OSP o puchar Starosty sierpeckiego,

 24. Uroczystym Ślubowaniu Klasy Strażackiej ZS nr 2 w Sierpcu.

 25. Nadzwyczajnym zgromadzeniu ogólnym Związku Powiatów Polskich na Jasnej Górze.
Spotkania z panem Leszkiem Pyszyńskim – radcą prawnym z Krajowej Informacji Skarbowej


W Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbyło się pięć spotkań nt. „Podstawy prawa podatkowego”, w którym uczestniczyły klasy I a, II a, I b, I c, I d. Jak powiedział Benjamin Franklin: „Śmierć i podatki – dwie rzeczy pewne na świecie”.

Trzeba zatem na ten temat, jak najwięcej wiedzieć, aby nie popaść w konflikt z prawem podatkowym. Zajęcia były bardzo ciekawe, gdyż zawierały dużo praktycznych uwag i przykładów. Ponadto zostały omówione rodzaje podatków bezpośrednich i pośrednich, różnice między podatkami a opłatami. Wiele uwagi poświęcono też rozliczeniom podatków, w tym PIT 37. Poza tym uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych rzeczy o podatku VAT oraz jego znaczeniu dla budżetu państwa.

Zajęcia, które poprowadził pan Leszek Pyszyński – radca prawny, Absolwent naszego Liceum –  cieszyły się ogromnym zainteresowaniem licealistów. Z pewnością była to cenna lekcja dla wszystkich, gdyż zdecydowanie dostarcza więcej informacji praktycznych niż zwykłe zajęcia z podręcznikiem.

Organizatorem spotkań była pani Zofia Froncek – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

LO Sierpc
Międzynarodowy Puchar Polski - Bydgoszcz Cup 2017


W dniach 24-26.03.2017 r. odbył się Międzynarodowy Puchar Polski – Bydgoszcz Cup w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystartowała rekordowa liczba zawodników, bo ponad 700.

Oprócz czołówki zawodników z całego kraju na zawodach pojawili się reprezentanci Białorusi, Łotwy, Czech, Słowacji i Irlandii. W zawodach wystartowali także zawodnicy KS Taekyon. Nasi zawodnicy wystartowali we wszystkich kategoriach wiekowych: młodzikach – Jakub Rutkowski, Patryk Stachowicz, Konrad Nowicki, kadetach – Anna Obrębska, Karol Łazarski, Bartosz Nowak, Kamil Okraszewski, Michał Kunda, juniorach – Bartosz Duszyński, młodzieżowcach – Oliwia Perczyńska. Najlepszy występ zanotowali: Bartosz Duszyński i Anna Obrębska. Duszek potwierdził swoją przynależność do czołówki krajowej w kat. do 48 kg, przegrywając dopiero w finale, a Ania w półfinale uległa przeciwniczce z Klubu Hwarang Września, przegrywając 23:26. Niestety pozostali nasi zawodnicy ulegli w pierwszych pojedynkach. Wszyscy nasi kadeci po raz pierwszy rywalizowali w tej kategorii wiekowej (12-14 lat) startując w ubiegłym roku w kategorii młodzika (10-11 lat). Nie liczyliśmy na sukcesy, a raczej na nabranie przez nich doświadczenia, które będzie procentować pewnie dopiero w przyszłym roku. Tym bardziej cieszy bardzo dobry wynik Ani Obrębskiej. Podobna sytuacja dotyczyła młodzików, których chyba najbardziej dotknęła zmiana przepisów rozgrywania walki sportowej, jak weszła od tego roku. Do tej pory zawodnicy w tej kategorii wiekowej rywalizowali w walce sportowej bez możliwości atakowania głowy przeciwnika. Teraz wprowadzono specjalne kaski ze specjalną przezroczystą ochroną części twarzowej, co w bardzo bezpieczny sposób pozwala rozgrywać walki z możliwością atakowania głowy. W tym roku odbyły się już dwa turnieje, w Świnoujściu i Ostrowcu Świętokrzyskim, wg nowych przepisów na których, niestety z uwagi na ograniczenia finansowe nie mogliśmy pojechać. Także trójka naszych młodzików zanotowała swój debiut wg nowych reguł. W kategorii młodzieżowca (18-21 lat) w pierwszym pojedynku Oliwia Perczyńska uległa zawodniczce AZS Poznań. Oliwka w ubiegłym roku była jeszcze juniorką (15-17 lat), a w ostatnim czasie zmagała się z kontuzją mięśnia dwugłowego i to był pierwszy start po kontuzji. Przed nami seria zgrupowań i zawodów, które będą sprawdzianami przed najważniejszymi imprezami w tym sezonie. W maju Mistrzostwa Polski Juniorów, w których liczymy na złoty medal Bartka Duszyńskiego, i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w których liczymy na jak najlepszy występ Oliwki. W czerwcu nasi kadeci wystartują na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
II Odlotowy Charytatywny Maraton Zumby dla Wiktoii


Wolontariusze Stowarzyszenia „Szansa na życie w Sierpcu” zatańczyli dla Wiktorii. 

Wiktoria choruje na mukowiscydozę, ciężką chorobę genetyczną, która systematycznie wyniszcza jej organizm. Wymaga ciągłej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna. W sobotę 25 marca br. nasi Wolontariusze postanowili wesprzeć Wiktorię wzięli udział w II Charytatywnym Maratonie Zumby, który odbył się w Toruniu.

Organizatorem maratonu była p. Marta Ziółkowska i Tomasz Florja. W imprezie uczestniczyła duża grupa miłośniczek i miłośników zumby z Torunia no i oczywiście Wolontariusze Stowarzyszenia 😉 . Maraton poprowadziło kilkoro instruktorów: Angelika Król/ Brzoza, Kamila Kowalska/ Toruń, Jolanta Pollak/ Kościerzyna, Łukasz Maciuk/ Białogard, Łukasz Koźlicki/ Toruń, Tomasz Florja/ Toruń, Marta Ziółkowska/ Toruń.

Wolontariusze dzielnie ćwiczyli w rytm muzyki przez trzy godziny, a uśmiech nie schodził im z twarzy. Dzięki uczestnictwu w imprezie dużej liczby miłośniczek i miłośników zumby udało zebrać się kwotę ponad 3000 zł, która zostanie przeznaczona na opłacenie 2-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego.
Bartosz Ikier laureatem XXI Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks”


Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu przystąpił do XXI edycji Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” organizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na rozwiązaniu zadań otwartych do dnia 15 lutego 2017 r. Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa wyłoniła finalistów, wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły: Bartosz Ikier z klasy III d.

25 marca 2017 r. w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbył się finał konkursu. Licealiści rozwiązywali zadania z drugiego etapu.

Miło nam poinformować, że laureatem XXI edycji Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks” został Bartosz Ikier, zdobywając indeks Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pani dyrektor Ewa Jancewicz złożyła Bartoszowi gratulacje na forum klasy III d, a oklaski kolegów i koleżanek nie miały końca.

Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem pani Magdaleny Krasińskiej.

Jeszcze raz składamy Bartoszowi gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

LO Sierpc
OGŁOSZENIE PCPR w Sierpcu


GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY.

Następne spotkanie:

czwartek 20 kwietnia 2017r.

o godz. 17:00

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,

pok. nr 8

Więcej informacji:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 24 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu