26 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat stanu „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim” według danych na dzień 31 grudnia 2016 roku”

  2. Oferta firmy majaca na celu poprawę funkcjonowania szpitali w kraju.

  3. Plany pracy na 2017 rok poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu.

  4. Opinia Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

  5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

Podjęto Uchwały:

1. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,

2. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo – usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.

3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 oraz ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku.
Spotkanie Noworoczne Gminy Mochowo


W piątek 27 stycznia br. Władze Powiatu Sierpeckiego – Starosta Jan Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk i Członek Zarządu Powiatu Sławomir Olejniczak uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Wójta Gminy Mochowo i Radnych Gminy.

Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania inwestycji zakończonych w minionym roku i przedsięwzięć zrealizowanych przez gminę Mochowo oraz przybliżenia planów na rok 2017, które omówił Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski. Tego dnia nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości. Rozwoju gminy gratulowali oraz najlepsze życzenia na ten rok złożyli m.in.: poseł Piotr Zgorzelski, Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz przedstawiciele Banku Żywności w Płocku.

Uroczystość uświetnił kabaret w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. Młodzi artyści pracowali pod kierunkiem nauczycieli: Agaty Klimkiewicz, Wiesława Dołasińskiego, Renaty Wrześniewską i Elżbietę Nawrocką. Następnie wystąpili seniorzy z Chóru„Złota Jesień”, którzy uświetniają nasze wydarzenia gminne swoimi występami, udowadniając, że jesień życia nie oznacza bezczynności.
Spotkanie Noworoczne Miasta Sierpc


27 stycznia br. Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej zaprosili na spotkanie noworoczne samorządowców, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli placówek związanych z miastem. Władze Powiatu Sierpeckiego reprezentował Jan Rzeszotarski Przewodniczący Rady Powiatu. 

Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki.Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski i burmistrz Jarosław Perzyński dokonali oceny 2016 roku. Nowością było przedstawienie na ekranie kinowym prezentacji dotyczącej osiągnięć minionego okresu. Za priorytetową uznano budowę ulicy Narutowicza. Wspomniano także m.in. o rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 3, budowie skateparku, budowie i modernizacji wielu ulic i chodników oraz pozyskaniu nowych terenów pod inwestycje. Dochody miasta zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2015 o ponad 15 mln złotych. Ok. 6 mln zł z tej sumy stanowiły dochody z programu 500+, a pozostałą kwotę udało się pozyskać m.in. z dotacji. Organizowano wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Osobny film poświęcono Sierpeckiemu Festiwalowi Smaków.
Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do zmian, które zaszły w Sierpcu, którzy swoją pracą sprawili, że miasto stawało się piękniejsze.
Słowa uznania i gratulacje skierowali pod adresem władz miejskich posłowie Waldemar Olejniczak i Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzika, przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski.
Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do wręczenia tytułu Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpca Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Export-Import Adam Lipiński. Adam Lipiński, dziękując za wyróżnienie, dedykował je wszystkim pracownikom firmy.
Specjalny program przygotowały grupy działające przy CKiSz. Zaśpiewała wokalistka Joanna Stachurska. Zatańczyła grupa tańca nowoczesnego Fresh, a miniprzedstawienie o emocjach młodej baletnicy przedstawiła Sierpecka Szkoła Tańca Art Dance.

tekst i foto: Extra Sierpc
Dzień Babci i Dziadka w OPP


Dnia 25 stycznia 2017r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Imprezę otworzyła dyrektor OPP, pani Renata Przybyłowska, która powitała wychowanków przybyłych ze swoimi dziadkami.

Obecnością zaszczycił nas pan Juliusz Gorzkoś – wicestarosta sierpecki. W swoim przemówieniu pan wicestarosta podkreślił rolę dziadków w obecnym świecie, podziękował organizatorom za kultywowanie polskiej tradycji, jaką jest święto Babci i Dziadka.

Najmłodsi wychowankowie OPP zaprezentowali przepiękny montaż słowno – muzyczny. Wszystko po to, aby wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za ich miłość, dobroć, cierpliwość i poświecenie. Goście z dumą patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami podziękowali za piękny występ.

Na zakończenie części artystycznej dzieci złożyły życzenia, wręczając swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek. Uroczystość przygotowały panie: Izabela Głowacka, Anna Pypka i Anna Jachimowicz.

OPP Sierpc
Otwarcie punktu kasowe SBS w Lelicach


26 stycznia br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego punktu kasowego Sierpeckiego Banku Spółdzielczego w Lelicach.

fot. Extra Sierpc
Alert Poziom I - dot. zanieczyszczeń powietrza


W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I.

Pełna treść komunikatu po kliknięciu w link